Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich

Asystent Rodziny

Ocena 0/5

KIEROWNIK  GMINNEGO OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ  W  MIKOŁAJKACH POMORSKICH  ogłasza nabór kandydatów na stanowisko –Asystent Rodziny
 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wyniósł więcej niż 6%.

1. Wymagania niezbędne:

wykształcenie zgodne z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj.

 • wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
 • wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentowany 3 letni staż pracy z dziećmi lub rodziną .

2. Wymagania dodatkowe :

 • znajomość ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisów wykonawczych,  kodeksu postępowania administracyjnego
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku
 • znajomość obsługi komputera
 • nieposzlakowana opinia
 • samodzielność, odpowiedzialność, dyspozycyjność
 • umiejętność pracy w zespole
 • odporność na sytuacje stresowe
  umiejętność zachowania bezstronności w kontakcie z rodziną
  posiadanie prawo jazdy kat. B i posiadanie własnego środka transportu

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 • opracowywanie i realizacja planu pracy z rodziną we współpracy z członkami rodziny i w
 • konsultacji z pracownikiem socjalnym lub zespołem interdyscyplinarnym,
 • udzielanie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów socjalnych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w rozwiązywaniu problemów psychologicznych,
 • udzielenie pomocy rodzinom w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w uzyskaniu zatrudnienia,
 • podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego,
 • monitorowanie funkcjonowania rodziny po zakończeniu pracy z rodziną,
 • współpraca z rodziną zastępczą, rodzinnym domem dziecka lub placówką opiekuńczo-wychowawczą, w której umieszczono dziecko z rodziny przeżywającej trudności w wykonywaniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej,
 • podejmowanie działań interwencyjnych i zaradczych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i rodzin,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej pracy z rodziną,
 • dokonywanie okresowej oceny sytuacji rodziny,
 • sporządzanie na wniosek sądu opinii o rodzinie i jej członkach,
 • współpraca z zespołem interdyscyplinarnym i grupą roboczą,
 • współpraca z jednostkami administracji rządowej i samorządowej, właściwymi organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami i osobami specjalizującymi się w działaniach na rzecz dziecka i rodziny oraz innymi podmiotami, których pomoc przy wykonywaniu zadań okaże się niezbędna.

4. Wymagane dokumenty:

 • list motywacyjny,
 • curriculum vitae
 • kserokopia dokumentów potwierdzających wykształcenie i uprawnienia zawodowe,
 • oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku asystent rodzinny,
 • oświadczenie kandydata wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb związanych z naborem (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych).

5. Forma zatrudnienia:

 • zatrudnienie 1 osoba – asystent rodziny
 • umowa zlecenie. 

Termin i miejsce składania dokumentów: Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich,  w godzinach pracy Ośrodka tj. 

od poniedziałku do piątku od 7.00 do 15.00 lub przesłać pocztą na adres:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: 

„Nabór na stanowisko asystenta rodziny” w terminie do 26.01.2022 r. do godziny 14.00 (decyduje data wpływu do GOPS w Mikołajkach Pomorskich).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Mikołajkach Pomorskich i stronie internetowej GOPS w Mikołajki Pomorskie oraz na tablicy ogłoszeń.

 

Kierownik GOPS

Irena Kamrowska

Pliki do pobrania:

Ogłoszenie o naborze
Format: docx, 166.33 kB
powrót do kategorii
Poprzedni Następny

Dodaj komentarz

Spodobała Ci się informacja? Zostaw nam swoją opinię
- to dla Ciebie staramy się być najlepsi, a Twoje zdanie bardzo nam w tym pomoże!
Twoja ocena
Ocena (0/5)

Pozostałe
aktualności