Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
Powróć do: GOPS

Gminny Zespół Interdyscyplinarny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Mikołajkach Pomorskich

Jeżeli jesteś osobą doznającą przemocy domowej lub świadkiem zgłoś się do ZESPOŁU INTERDYSCYPLINARNEGO ds. Przeciwdziałania Przemocy Domowej z siedzibą w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich ul. Dzierzgońska 2.

Zarządzeniem  Nr  60/2023 Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 02 października 2023 roku, zgodnie z  Uchwałą Rady Gminy nr XLIX/341/2023 z dnia 29 sierpnia 2023 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy został powołany Gminny Zespół Interdyscyplinarny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich, działający na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej na terenie Gminy Mikołajki Pomorskie.

Zespół Interdyscyplinarny to grupa specjalistów reprezentujących różne służby i instytucje, podejmująca działania w celu udzielenia pomocy osobom lub rodzinom znajdującym się 
w kryzysie i dotkniętych zjawiskiem przemocy. 

Głównym celem Zespołu Interdyscyplinarnego jest zapewnienie efektywnej współpracy kręgu instytucji i organizacji na rzecz zapobiegania i zwalczania przemocy domowej poprzez:
 1. diagnozowanie zjawiska przemocy domowej,
 2. podejmowanie interwencji i działań w środowisku zagrożonym przemocą domową mającym na celu przeciwdziałanie temu zjawisku,
 3. rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym,
 4. inicjowanie działań w stosunku do osób doznających przemocy i stosujących przemoc domową.
 5. monitorowanie procedury „Niebieskie karty”.

Zespół Interdyscyplinarny tworzy Grupy Diagnostyczno- Pomocowe czyli zespół specjalistów, który bezpośrednio współpracuje z osobą doznającą przemocy oraz z osobą stosującą przemoc.

Zadaniem grup diagnostyczno- pomocowych jest:

 • diagnoza i ocena sytuacji w związku ze zgłoszonym podejrzeniem wystąpienia przemocy domowej, a także realizacji zadań określonych w Ustawie, 
 • opracowanie i realizacja planu pomocy osobom dotkniętym zjawiskiem przemocy w indywidualnych przypadkach,
 • monitorowanie sytuacji osób doznających przemocy oraz osób stosujących przemoc, 
 • dokumentowanie podejmowanych działań oraz ich efektów.

Dokumentacja pracy Zespołu Interdyscyplinarnego i Grup Diagnostyczno- Pomocowych  nie jest jawna i nie podlega udostępnieniu osobom trzecim.

SKŁAD  GMINNEGO  ZESPOŁU  INTERDYSCYPLINARNEGO:

Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Katarzyna Trojanowska-Frydrych– Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich/Pracownik Socjalny.

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Wiesława Witkowska- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich/Specjalista Pracy Socjalnej.

Członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego:

 • Artur Pyziak- Komenda Powiatowa Policji w Sztumie/Kierownik Posterunku w Starym Targu.
 • Brygida Podlaska– Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mikołajkach Pomorskich.
 • Sylwia Celmer- Zastępca Wójta Gminy Mikołajki Pomorskie.
 • Jarosław Nowak- Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie/Pracownik socjalny.
 • Magdalena Wasiewicz – Sąd Rejonowy w Kwidzynie/ Kurator zawodowy ws. Rodzinnych i Nieletnich.
 • Iwona Sabinicz-Warchlewska- Sąd Rejonowy w Kwidzynie/Kurator zawodowy dla dorosłych ws. karnych.
 • Monika Stępień-Dylert- Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy w Kołozębiu/Psycholog.
 • Aleksandra Białkowska- Przedszkole Samorządowe w Mikołajkach Pomorskich/Dyrektor.
 • Marzena Król- Szkoła Podstawowa w Mikołajkach Pomorskich/Pedagog
 • Urszula Kowalska – „MIK-MED.” NZOZ w Mikołajkach Pomorskich/Pielęgniarka.

Pamiętaj, że do każdego z nich możesz się zwrócić o pomoc!

Pliki do pobrania: