Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
Powróć do: Formy pomocy

Dodatki energetyczne

Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje osobie pobierającej dodatek mieszkaniowy, posiadającej indywidualną bądź kompleksową umowę z zakładem energetycznym na sprzedaż energii elektrycznej. Wysokość dodatku energetycznego zależy od liczby osób zamieszkujących we wspólnym gospodarstwie domowym. Kwoty dodatku ogłasza Minister Gospodarki w Monitorze Polskim do 30 kwietnia każdego roku.

Aby uzyskać dodatek energetyczny należy złożyć pisemny wniosek i dołączyć:

  • Kopię umowy kompleksowej (umowa na przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii elektrycznej (umowa na sprzedaż energii elektrycznej);
  • kopia dowodu wpłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji (nie dotyczy roku 2014).
  • rachunek lub faktura VAT za energię elektryczną (tylko w przypadku wyboru płatności na rachunek bankowy przedsiębiorcy energetycznego, z którym zawarto umowę kompleksową lub umowę sprzedaży energii elektrycznej).

Dodatek przyznaje się na okres pobierania dodatku mieszkaniowego.