Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies klikając przycisk Ustawienia. Aby dowiedzieć się więcej zachęcamy do zapoznania się z Polityką Cookies oraz Polityką Prywatności.
Ustawienia

Szanujemy Twoją prywatność. Możesz zmienić ustawienia cookies lub zaakceptować je wszystkie. W dowolnym momencie możesz dokonać zmiany swoich ustawień.

Niezbędne pliki cookies służą do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i umożliwiają Ci komfortowe korzystanie z oferowanych przez nas usług.

Pliki cookies odpowiadają na podejmowane przez Ciebie działania w celu m.in. dostosowania Twoich ustawień preferencji prywatności, logowania czy wypełniania formularzy. Dzięki plikom cookies strona, z której korzystasz, może działać bez zakłóceń.

 

Zapoznaj się z POLITYKĄ PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES.

Więcej

Tego typu pliki cookies umożliwiają stronie internetowej zapamiętanie wprowadzonych przez Ciebie ustawień oraz personalizację określonych funkcjonalności czy prezentowanych treści.

Dzięki tym plikom cookies możemy zapewnić Ci większy komfort korzystania z funkcjonalności naszej strony poprzez dopasowanie jej do Twoich indywidualnych preferencji. Wyrażenie zgody na funkcjonalne i personalizacyjne pliki cookies gwarantuje dostępność większej ilości funkcji na stronie.

Więcej

Analityczne pliki cookies pomagają nam rozwijać się i dostosowywać do Twoich potrzeb.

Cookies analityczne pozwalają na uzyskanie informacji w zakresie wykorzystywania witryny internetowej, miejsca oraz częstotliwości, z jaką odwiedzane są nasze serwisy www. Dane pozwalają nam na ocenę naszych serwisów internetowych pod względem ich popularności wśród użytkowników. Zgromadzone informacje są przetwarzane w formie zanonimizowanej. Wyrażenie zgody na analityczne pliki cookies gwarantuje dostępność wszystkich funkcjonalności.

Więcej

Dzięki reklamowym plikom cookies prezentujemy Ci najciekawsze informacje i aktualności na stronach naszych partnerów.

Promocyjne pliki cookies służą do prezentowania Ci naszych komunikatów na podstawie analizy Twoich upodobań oraz Twoich zwyczajów dotyczących przeglądanej witryny internetowej. Treści promocyjne mogą pojawić się na stronach podmiotów trzecich lub firm będących naszymi partnerami oraz innych dostawców usług. Firmy te działają w charakterze pośredników prezentujących nasze treści w postaci wiadomości, ofert, komunikatów mediów społecznościowych.

Więcej
Piątek, 19 kwietnia 2024
Imieniny: Adolf, Leon, Tymon
pochmurno
9°C
Powróć do: Formy pomocy

Pomoc Społeczna

ŚWIADCZENIA  PIENIĘŻNE

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom,  spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi: 

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 634 złote
 • na osobę w rodzinie - 514 złotych

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: 

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu i narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaje świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

ZASIŁEK  STAŁY - przysługuje: osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej;
osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,  jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
ZASIŁEK  OKRESOWY - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
ZASIŁEK  CELOWY - przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
SPECJALNY  ZASIŁEK  CELOWY – może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
ZASIŁEK I POŻYCZKA NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - osobie lub rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

ŚWIADCZENIA  NIEPIENIĘŻNE

PRACA SOCJALNA - jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

SCHRONIENIE – następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, który jest opracowywany przez pracownika socjalnego i osobę bezdomną.

USŁUGI OPIEKUŃCZE – mogą być przyznane osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Obejmują pomoc w zakresie:

 1. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w szczególności: utrzymanie czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez osobę wymagającą opieki, przygotowanie posiłków, zakup leków i artykułów niezbędnych w gospodarstwie domowym, załatwianie spraw urzędowych, pranie według potrzeb,
 2. opieki higienicznej: mycie i kąpiel, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 3. pielęgnacji chorego zalecanej przez lekarza, załatwienie spraw związanych z leczeniem chorego, w tym: zapobieganie powstaniu odleżyn i odparzeń, zamawianie wizyt lekarskich lub pielęgniarskich, podawanie leków,
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczególne zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Pliki do pobrania:

 • Uchwała Nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 06 marca 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Mikołajki Pomorskie, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Mikołajki Pomorskie. (zał. 1)
 • Uchwała Nr IX/39/2007 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 lipca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienie z opłat jak również tryb ich pobierania. (zał. 2)

 

PROGRAM  POMOC  PAŃSTWA  W  ZAKRESIE  DOŻYWIANIA - 2014-2020

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Przyznanie posiłku to obowiązkowe zadanie własne gminy.

Posiłek może być przyznany poprzez jego zakup na przykład w stołówce, a także poprzez pokrycie kosztu posiłku wydawanego dziecku w szkole.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 771 zł na osobę w rodzinie.

Ze środków przekazanych gminom z ww. Programu udziela się wsparcia w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013 r. poz. 1024). W ramach tej Uchwały Rada Gminy w Mikołajkach Pomorskich  zobowiązana została do uchwalenia niżej wymienionych uchwał:

Pliki do pobrania:

 • Uchwała Nr XXXV/241/2014 z Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (zał.3)
 • Uchwała Nr XXXV/240/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (zał.4)
 • Uchwała Nr XXXV/242/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (zał.5)

Ubiegając się o pomoc należy: 

 

 • złożyć podanie lub wniosek,
 • przedstawić dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł ich uzyskania. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 • przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź decyzję ZUS o uznaniu za osobę niezdolną do pracy,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Pliki do pobrania:

 • Protokół przyjęcia podania/wniosku/skargi (zał.6)

 

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie świadczenia wydawane są w formie pisemnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Od decyzji wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.

DO GÓRY
Dziękujemy, teraz zawsze będziesz na bieżąco!
Przeglądasz tę stronę w trybie offline.
Przeglądasz tę stronę w trybie online.