Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
Powróć do: Formy pomocy

Karta dużej rodziny

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych. Jej posiadacze mają możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych czy księgarni na terenie całego kraju. Posiadanie Karty ułatwia więc dużym rodzinom dostęp do rekreacji oraz obniża koszty codziennego życia.

Wykaz partnerów i oferowanych zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej www.mpips.gov.pl oraz www.rodzina.gov.pl i www.empatia.mpips.gov.pl
Wykaz jest aktualizowany na bieżąco.

Karta Dużej Rodziny przysługuje członkowi rodziny wielodzietnej, przez którą rozumie się rodzinę, w której rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci:

 1. w wieku do ukończenia 18. roku życia,
 2. w wieku do ukończenia 25. roku życia – w przypadku gdy dziecko uczy się w:
  • szkole – do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego,
  • szkole wyższej – do końca roku akademickiego – w którym jest planowane ukończenie nauki z godnie z oświadczeniem o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 3. bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Karta Dużej Rodziny wydawana jest bezpłatnie każdemu członkowi rodziny i nie jest zależna od dochodu rodziny, a jej wydanie nie wymaga decyzji administracyjnej.

Karta Dużej Rodziny jest przyznawana:

 • rodzicowi oraz małżonkowi rodzica – na czas nieokreślony,
 • dziecku w wieku do ukończenia 18. roku życia – do ukończenia 18.roku życia,
 • dziecku powyżej 18. roku życia – odpowiednio do 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do kończ roku akademickiego, w którym jest planowane ukończenie nauki a danej placówce, nie dłużej jednak niż do 25. roku życia,
 • dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, w wieku powyżej 18. roku życia – na okres ważności orzeczenia;
 • dziecku umieszczonemu w rodzinnej pieczy zastępczej – na czas umieszczenia w danej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
 • osobie przebywającej w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o której mowa w art. 37 ust.2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – odpowiednio do dnia 30 września następującego po końcu roku szkolnego, w którym jest planowane ukończenie nauki w danej placówce, lub do końca roku akademickiego, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia.

W przypadku, gdy Karta zostanie zagubiona, skradziona lub w inny sposób utracona wydaje się duplikat karty. Wydanie duplikatu podlega opłacie w wysokości 9,21 zł.

Aby otrzymać Kartę Dużej Rodziny należy złożyć wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej w Tuchowie, ul. Jana Pawła II 4 w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 (pokój 106, piętro I).
Składając wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

 1. w przypadku rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci,
 2. w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa,
 3. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia – akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość,
 4. w przypadku dzieci powyżej 18. roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce,
 5. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18.roku życia – dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności,
 6. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka – postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 7. w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo rodzinnym domu dziecka, o którym mowa w art. 37 ust 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka,
 8. inne, niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do wydania Karty Dużej Rodziny (np. w przypadku cudzoziemców).

Okazanie dokumentów przy składaniu wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny nie jest wymagane w przypadku, gdy wójt (burmistrz lub prezydent miasta) może bezpłatnie we własnym zakresie uzyskać dane niezbędne do ustalenia prawa do korzystania z programu za pomocą urządzeń teletransmisji danych.

W związku z możliwością ubiegania się od dnia 1 stycznia 2018r o Kartę Dużej Rodziny w formie elektronicznej zmianie uległ wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz opracowano druk – Informacja o osobach, które będą mogły wyświetlać kartę elektroniczną na swoich urządzeniach mobilnych. Dodatkowe informacje na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

kdr1-1551962117