Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
Powróć do: Formy pomocy

Pomoc Społeczna

ŚWIADCZENIA  PIENIĘŻNE

Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje osobom i rodzinom,  spełniającym kryterium dochodowe, które wynosi: 

 • dla osoby samotnie gospodarującej - 634 złote
 • na osobę w rodzinie - 514 złotych

Pomocy społecznej udziela się w szczególności z powodu: 

 • ubóstwa,
 • sieroctwa,
 • bezdomności,
 • niepełnosprawności,
 • długotrwałej lub ciężkiej choroby,
 • przemocy w rodzinie,
 • potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności,
 • bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzeniu gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych,
 • trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy, ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy,
 • trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego,
 • alkoholizmu i narkomanii,
 • zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej,
 • klęski żywiołowej lub ekologicznej.

Rodzaje świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

ZASIŁEK  STAŁY - przysługuje: osobie pełnoletniej samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego dla osoby samotnie gospodarującej;
osobie pełnoletniej pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności,  jeżeli jej dochód jak również dochód na osobę w rodzinie jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
ZASIŁEK  OKRESOWY - przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.
ZASIŁEK  CELOWY - przyznawany jest w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu.
SPECJALNY  ZASIŁEK  CELOWY – może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe.
ZASIŁEK I POŻYCZKA NA EKONOMICZNE USAMODZIELNIENIE - osobie lub rodzinie gmina może przyznać pomoc w formie pieniężnej lub rzeczowej w celu ekonomicznego usamodzielnienia.

ŚWIADCZENIA  NIEPIENIĘŻNE

PRACA SOCJALNA - jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Praca socjalna jest prowadzona z osobami i rodzinami w celu rozwinięcia lub wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej oraz ze społecznością lokalną w celu zapewnienia współpracy i koordynacji działań instytucji i organizacji istotnych dla zaspokajania potrzeb członków społeczności.

SCHRONIENIE – następuje przez przyznanie tymczasowego miejsca w noclegowni albo schronisku dla osób bezdomnych. Osoba bezdomna może zostać objęta indywidualnym programem wychodzenia z bezdomności, polegającym na wspieraniu osoby bezdomnej w rozwiązywaniu jej problemów życiowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia, który jest opracowywany przez pracownika socjalnego i osobę bezdomną.

USŁUGI OPIEKUŃCZE – mogą być przyznane osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Obejmują pomoc w zakresie:

 1. zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, w szczególności: utrzymanie czystości w pomieszczeniach zajmowanych przez osobę wymagającą opieki, przygotowanie posiłków, zakup leków i artykułów niezbędnych w gospodarstwie domowym, załatwianie spraw urzędowych, pranie według potrzeb,
 2. opieki higienicznej: mycie i kąpiel, zmiana bielizny osobistej i pościelowej, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych,
 3. pielęgnacji chorego zalecanej przez lekarza, załatwienie spraw związanych z leczeniem chorego, w tym: zapobieganie powstaniu odleżyn i odparzeń, zamawianie wizyt lekarskich lub pielęgniarskich, podawanie leków,
 4. zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczególne zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia oraz warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze.

Pliki do pobrania:

 • Uchwała Nr XXXVI/247/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 06 marca 2014r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, niebędących jednostkami organizacyjnymi gminy Mikołajki Pomorskie, a realizującymi zadania własne gminy w zakresie udzielania schronienia osobom tego pozbawionym, w tym bezdomnym, które ostatnie stałe miejsce zameldowania posiadały na terenie gminy Mikołajki Pomorskie. (zał. 1)
 • Uchwała Nr IX/39/2007 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 12 lipca 2007r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze, zwolnienie z opłat jak również tryb ich pobierania. (zał. 2)

 

PROGRAM  POMOC  PAŃSTWA  W  ZAKRESIE  DOŻYWIANIA - 2014-2020

Zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej posiłek jest świadczeniem niepieniężnym z pomocy społecznej. Przyznanie posiłku to obowiązkowe zadanie własne gminy.

Posiłek może być przyznany poprzez jego zakup na przykład w stołówce, a także poprzez pokrycie kosztu posiłku wydawanego dziecku w szkole.

Osoba lub rodzina ma prawo do posiłku, jeżeli jest tego pozbawiona. Pomoc doraźna albo okresowa w postaci jednego gorącego posiłku dziennie przysługuje osobie, która własnym staraniem nie może go sobie zapewnić. Pomoc przyznana dzieciom i młodzieży w okresie nauki w szkole może być realizowana w formie zakupu posiłków.

Wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana, jeżeli dochód nie przekracza 150 % kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, tzn. 951 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz w przypadku rodziny kwoty 771 zł na osobę w rodzinie.

Ze środków przekazanych gminom z ww. Programu udziela się wsparcia w szczególności:

 • dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
 • uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej,
 • osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, w szczególności osobom samotnym, w podeszłym wieku, chorym lub niepełnosprawnym – w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych.

Zgodnie z Uchwałą Rady Ministrów Nr 221 z dnia 10 grudnia 2013 r. przyjęto do realizacji wieloletni program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 ( M.P. z 2013 r. poz. 1024). W ramach tej Uchwały Rada Gminy w Mikołajkach Pomorskich  zobowiązana została do uchwalenia niżej wymienionych uchwał:

Pliki do pobrania:

 • Uchwała Nr XXXV/241/2014 z Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (zał.3)
 • Uchwała Nr XXXV/240/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (zał.4)
 • Uchwała Nr XXXV/242/2014 Rady Gminy Mikołajki Pomorskie z dnia 29 stycznia 2014 roku w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. (zał.5)

Ubiegając się o pomoc należy: 

 

 • złożyć podanie lub wniosek,
 • przedstawić dochody rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, bez względu na tytuł ich uzyskania. Muszą to być dochody netto, czyli bez podatku oraz składek na ubezpieczenie społeczne,
 • przedstawić orzeczenie o stopniu niepełnosprawności bądź decyzję ZUS o uznaniu za osobę niezdolną do pracy,
 • przedstawić dokumenty potwierdzające długotrwałą chorobę, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego.

Pliki do pobrania:

 • Protokół przyjęcia podania/wniosku/skargi (zał.6)

 

Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania wnioskodawcy w terminie 14 dni roboczych od dnia powzięcia wiadomości o konieczności jego przeprowadzenia.

Decyzje o przyznaniu bądź odmowie świadczenia wydawane są w formie pisemnej po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego.

Od decyzji wydanej przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich.