Logo Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich
Powróć do: strona główna

Deklaracja dostępności

Wstęp

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mikołajkach Pomorskich zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej gops.mikolajkipomorskie.pl.

Data publikacji strony internetowej: .
Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji dostępności: 2024-03-25

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Irena Kamrowska, kierownik@gops.mikolajkipomorskie.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 536 875 456. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej znajduje się pod adresem: ul. Dzierzgońska 2, 82-433 Mikołajki Pomorskie. Dojazd do budynku Urzędu Gminy Mikołajki Pomorskie, w którym mieści się Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest możliwy bezpośrednio od ulicy Prabuckiej – droga wojewódzka nr 522.

W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu znajdują się trzy parkingi. Pierwszy z nich znajduje się zaraz przy wjeździe w stronę budynku Urzędu, obok budynku Poczty Polskiej – nie posiada on wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych, posiada stojaki na rowery. Drugi parking znajduje się przy dawnej ulicy Dzierzgońskiej i posiada on  jedno miejsce dla osób niepełnosprawnych. Trzeci parking znajduje się za budynkiem Urzędu Gminy
i nie ma wydzielonego miejsca dla osób niepełnosprawnych.

Wejście główne do budynku znajduje się przy ul. Dzierzgońskiej na przeciwko placu zabaw. Drzwi zewnętrzne, otwierane na zewnątrz, prowadzą do przedsionka . Następnie należy otworzyć drzwi do pomieszczeń zajmowanych przez GOPS, drugie drzwi w przedsionku prowadzą do Banku Spółdzielczego.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia:

  • Przed wejściem nie ma progu.
  • Drzwi do budynku otwierają się na zewnątrz.
  • Po wejściu do budynku pokoje znajdują się na tym samym poziomie.
  • W pomieszczeniach GOPS znajduje się toaleta dla pracowników.
  • Dozwolone jest wchodzenie z psem przewodnikiem.
  • Na parterze znajduje się przestrzeń do odpoczynku (poczekalnia).
  • W pomieszczeniu przejściowym pomiędzy korytarzem, a stanowiskami pracowników znajduje się kącik zabaw dla dzieci.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Rady Ministrów z 9 listopada 2017 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych Dz. U. z 2017 r. poz. 2247

Ustawa z 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 r. poz. 848